Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με αρ. διακ. 1/2024 για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της κατασκήνωσης των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2024

27/05/2024