Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τις δράσεις λειτουργίας των Ομάδων Υγείας» - κωδ. ΟΠΣ 5008040 - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

09/03/2021

Πλήρης Τίτλος Πρόσκλησης:

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τις δράσεις λειτουργίας των Ομάδων Υγείας» του Υποέργου 3 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» με τίτλο «Δράσεις Οριζόντιου χαρακτήρα για τη λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας», κωδικό ΟΠΣ 5008040 και δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ), CPV: 72224000-1, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Διακήρυξη Β.01/2021 με αρ. πρωτ. 411/08-03-2021 με ΑΔΑΜ: 21PROC008259125 2021-03-09, ΑΔΑ: 6ΩΔΕ465ΦΥΟ-5ΘΚ

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 09-03-2021

Προϋπολογισμός: 67.519,24€ ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Τόπος Υποβολής Προσφοράς: Υπουργείο Υγείας/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (ΕΔΕΥΠΥ), Γλάδστωνος 1Α & Πατησίων, ΤΚ 10677, Αθήνα, 4ος όροφος, Πρωτόκολλο

Πληροφορίες: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ)

Μαρία Καθαράκη, τηλ. 2131500801, email: mkatharaki@mou.gr, fax: 2131500752

Φωτεινή Δαλαβέρη, τηλ 2131500761-762, email: fdalaveri@mou.gr, fax: 2131500752

Μπορείτε να δείτε τα αρχεία του σχετικού διαγωνισμού στον ιστότοπο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ).