Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την οργάνωση και υλοποίηση του Μηχανισμού Επικαιροποίησης & Σχεδιασμού για τον συντονισμό, υλοποίηση και παρακολούθηση εφαρμογής δράσεων για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών δράσεων και λήψης αποφάσεων εξαιτίας της

07/04/2021