Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Μετάθεση ημερομηνίας αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών – οικονομικών προσφορών στα πλαίσια της «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων, την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλώσιμων των υπό

23/07/2021