Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά για απαλλαγή υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση εκπλήρωσης αυτής.

07/07/2016

Οι αιτήσεις των αναφερόμενων ιατρών στους πίνακες που ακολουθούν δεν συνοδεύονται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία προβλέπονται στην αρ. πρωτ. Υ10γ/οικ. 68072/2003(ΦΕΚ/Β/1040) απόφαση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν εκδοθούν οι σχετικές βεβαιώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει άμεσα να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας e-mail: prosop_np_c@moh.gov.gr

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο πίνακας θα επικαιροποιείται τακτικά.