Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των οριστικών αποτελεσμάτων της αριθμ. πρωτ.: Γ4γ/Γ.Π.οικ.16447/28-02-2019 προκήρυξης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.17555/05-3-2019 και Γ4γ/Γ.Π.οικ. 18854/08-3-2019 αποφάσει

07/05/2019