Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Ο.ΔΙ.Π.Υ. - Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

22/07/2022

Δείτε την πρόσκληση εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/97ΣΘ46ΜΜΤΤ-Π7Υ