Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Ο.ΔΙ.Π.Υ. - Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού εννέα (9) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

14/02/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα πλαίσια της ενταγμένης Πράξης «Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5186292 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας» μέσω του ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Δείτε την πρόσκληση εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΜΧΥ46ΜΜΤΤ-ΗΩ1