Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

Ε.Κ.Α.Π.Υ.- Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

07/04/2023