Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Ο.ΔΙ.ΠΥ. - Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δύο ατόμων και ενός ατόμου μερικής απασχόλησης, σύνολο (3) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

26/06/2023

Δείτε την πρόκληση εδώ