Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Αναστολή ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019

24/06/2019

Λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, καθώς και της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14-6-2019 (Α.Δ.Α. 78ΜΡ465ΧΘΨ-3Χ5) εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναστέλλεται από 11/6/2019 η διαδικασία δημοσίευσης στον τύπο της αριθμ. πρωτ. Α1α/Γ.Π.οικ.27238/09-04-2019 Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/201, για την πρόσληψη 12 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Η διαδικασία δημοσίευσης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2019 θα συνεχιστεί μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο.

Ως εκ τούτου οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν κατά το διάστημα αυτό θεωρούνται άκυρες.

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ