Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις Εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στην Ε.Ε. και στη Γενεύη

06/12/2019
Ευρωπαϊκή Ένωση Ελλάδα

Ενόψει της επικείμενης αυτοδίκαιης λήξης των αποσπάσεων υπαλλήλων που υπηρετούν ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στη Γενεύη και λόγω της ανάγκης κάλυψης των θέσεων αυτών

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν σε θέσεις εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις κάτωθι θέσεις:

· Μία (1) θέση εκπροσώπου του Υπ. Υγείας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στην Ε.Ε. (Βρυξέλλες)

· Μία (1) θέση εκπροσώπου του Υπ. Υγείας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (Μ.Α.) της Ελλάδος στη Γενεύη

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως 10-12-2019.

Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ο εκπρόσωπος του Υπ. Υγείας (Health Attaché) στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε.:

1. Παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στον τομέα της Υγείας στο πλαίσιο της Ε.Ε.

2. Εκπροσωπεί το Υπουργείο Υγείας, εκφράζοντας τις θέσεις, στο πλαίσιο των διμερών επαφών και ειδικότερα συμμετέχοντας στις συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου.

3. Προετοιμάζει και εκπροσωπεί τις θέσεις του Υπουργείου στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων, αντί ή παράλληλα με τον Πρέσβη επικεφαλής της ΜΕΑ-ΕΕ (COREPER).

4. Εκπροσωπεί το Υπουργείο Υγείας σε προγραμματισμένες συνεδριάσεις και εκδηλώσεις, σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η συμμετοχή ορισμένων εκπροσώπων από το Υπουργείο Υγείας.

5. Εκπροσωπεί το Υπουργείο Υγείας σε έκτακτες συναντήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των Οργάνων Ε.Ε.

6. Προετοιμάζει τις συναντήσεις Υπουργικού επιπέδου (Συμβούλια Υπουργών Υγείας, Άτυπες Συναντήσεις Υπουργών Υγείας).

7. Συμμετέχει ως μέλος των Υπουργικών Αντιπροσωπειών σε συναντήσεις στα όργανα της Ε.Ε.

8. Αποτελεί τον σύνδεσμο του Υπουργείου Υγείας με τα όργανα της Ε.Ε. (Ευρ. Επιτροπή, Ευρ. Συμβούλιο, Ευρ. Κοινοβούλιο).

9. Παρέχει ενημέρωση για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος (Υπουργείο Υγείας -Όργανα Ε.Ε.).

10. Διαβιβάζει ερωτήματα, αιτήματα και αλληλογραφία που προέρχονται από αντίστοιχες Μόνιμες Αντιπροσωπείες των κρατών μελών.

11. Αποτελεί πρώτο σημείο επικοινωνίας/επαφής με τον χώρο του Υπουργείου Υγείας.

Ο εκπρόσωπος του Υπ. Υγείας (Health Attaché) στη Μ.Α. της Ελλάδας στη Γενεύη

1. Παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στον τομέα της Υγείας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς επίσης και Προγραμμάτων των Η.Εθνών που σχετίζονται με την Υγεία όπως το Πρόγραμμα κατά του Aids – UNAids.

2. Συμμετέχει στις τακτικές ή και έκτακτες συναντήσεις των Οργάνων Διοίκησης του ΠΟΥ και ενημερώνει σχετικώς.

3. Προετοιμάζει σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και εκπροσωπεί τις ελληνικές θέσεις στις προπαρακευαστικές συντονιστικές συναντήσεις της ΕΕ για την διαμόρφωση των κοινών θέσεων της ΕΕ επί ζητημάτων Υγείας που θα συζητηθούν στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών και ενημερώνει σχετικώς για τα αποτελέσματα.

4. Συμμετέχει και ενημερώνει για τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις στο Πλαίσιο των χωρών της Δυτικής Ομάδας του ΠΟΥ καθώς και για αυτές των κ-μ της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ.

5. Συμμετέχει στις συναντήσεις της Ομάδας Κρατών στην οποία ανήκει η χώρα μας, μέσω της οποίας εκπροσωπείται η χώρα στο Συντονιστικό Συμβούλιο του Προγράμματος UNAids, για την προετοιμασία των θέσεων αυτής στις ετήσιες Συναντήσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου και ενημερώνει σχετικώς.

6. Εκπροσωπεί το Υπουργείο Υγείας σε προγραμματισμένες συνεδριάσεις και εκδηλώσεις των Διεθνών Οργανισμών που αφορούν στην Υγεία, σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η συμμετοχή ορισμένων εκπροσώπων από το Υπουργείο Υγείας.

7. Προετοιμάζει τις συναντήσεις Υπουργικού επιπέδου (όπως η ετήσια Γενική Συνέλευση ΠΟΥ, η ετήσια Συνέλευση της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΥ Ευρώπης).

8. Προετοιμάζει τις ελληνικές θέσεις επί θεμάτων υγείας που θα συζητηθούν σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσώπων.

9. Αποτελεί τον σύνδεσμο του Υπουργείου Υγείας με τα όργανα των Διεθνών Οργανισμών.

10. Συνεργάζεται με τους ομολόγου του σε άλλες Μόνιμες Αντιπροσωπείες των κ-μ του ΠΟΥ.

11. Παρέχει ενημέρωση για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος (Υπουργείο Υγείας –Διεθνής Οργανισμοί).

12. Διαβιβάζει ερωτήματα, αιτήματα και αλληλογραφία που προέρχονται είτε από τους Διεθνείς Οργανισμούς είτε από αντίστοιχες Μόνιμες Αντιπροσωπείες των κρατών μελών προς το Υπουργείο Υγείας.

13. Αποτελεί πρώτο σημείο επικοινωνίας/επαφής με τον χώρο του Υπουργείου Υγείας.

II.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ:

Οι αποσπάσεις των εκπροσώπων του Υπ. Υγείας στις Μ.Α. θα πραγματοποιηθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Υγείας.

Η χρονική διάρκεια της απόσπασης στη Μ.Α. της Ελλάδας στη Γενεύη πραγματοποιείται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και η χρονική διάρκεια της απόσπασης στη Μ.Α. της Ελλάδας στην Ε.Ε. πραγματοποιείται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, δυνάμενη να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη.

ΙΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά απευθυνόμενες προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopikou_a@moh.gov.gr

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι υπάλληλοι έχουν ολοκληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ