Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αρ. πρωτ. Α1α/οικ.29582/12.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

19/05/2020

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεως συμμετοχής για τον ως άνω κωδικό θέσης 1 παρατείνεται από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ορθής επανάληψης και για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Επισημαίνεται ότι τυχόν αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί από ενδιαφερόμενους μετά την ανάρτηση της υπ’ αρ. πρωτ. Α1α/οικ.29582/12.05.2020 πρόσκλησης, λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται μαζί με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατόπιν της παρούσας ορθής επανάληψης.