Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.

30/06/2020

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ


μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Κ.Α.Π.Υ), να υποβάλλουν σχετική αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.