Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της ενδοϋπουργικής κινητικότητας

25/09/2020

Το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει την 6η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.