Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 39742/2-5-2013 ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

12/06/2013