Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2023

Πίνακας υποψήφιων για πλήρωση θέσεων των υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ10Α/Γ.Π. οικ. 33737/15-4-14 ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Ο και Υ10Α/Γ.Π. οικ. 34691/17-4-14 ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Υ7Υ προσκλήσεων ενδιαφέροντος και Ορθή Επανάληψη

05/06/2014