Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα άρθρα 54 του ν.4272/11-7-2014 και 2 του ν.4279/8-8-2014

20/08/2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4272/11-7-14 (ΦΕΚ 145Α), «στην περίπτωση που η θέση επικουρικού ιατρού προκηρυχθεί και καλυφθεί, η θητεία του υπηρετούντος επικουρικού ιατρού παρατείνεται υποχρεωτικά μέχρι την κάλυψη της θέσης από τον επικουρικό ιατρό που διορίζεται, για χρονικό διάστημα όμως που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες».
Σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ν.4279/8-8-2014 (ΦΕΚ 158Α ) προστέθηκαν τα ακόλουθα:
Α)«Η θητεία των επικουρικών ιατρών η οποία έληξε από 01.06.2014 ή λήγει εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως παρόντος, δύναται να παραταθεί έως και έξι (6) μήνες εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.»
Β) Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4213/2013 (Α΄ 221) που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4238/ 2014, τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης αρχίζει 1.1.2015.»
Γ) Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 προστίθεται δεύτερο ως εξής: «Οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν και παρατείνουν τη θητεία τους ως άνω δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα εκ νέου για θέση επικουρικού ιατρού χωρίς να παραιτούνται της θέσεώς τους.»
Σε συνέχεια των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι:
Α) Ο επικουρικός ιατρός του οποίου η θέση έχει προκηρυχθεί και έχει καλυφθεί υποχρεούται να παραμείνει στη θέση του μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας του επόμενου ιατρού και το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Στην περίπτωση παραίτησης έχει τις κυρώσεις που προβλέπονται για τους επικουρικούς ιατρούς που παραιτούνται η αρνούνται διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α).
Οι ιατροί που υπηρετούν και παρατείνουν την θητεία τους με βάση τα ανωτέρω μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για νέα θέση επικουρικού ιατρού σε επικείμενη προκήρυξη χωρίς να παραιτούνται της θέσεως τους σύμφωνα με τον ν.4279 άρθρο δεύτερο.
Β) Στις περιπτώσεις όπου η θέση του επικουρικού ιατρού δεν έχει προκηρυχθεί και η θητεία του ήδη υπηρετούντος έληξε από 01.06.2014 ή λήγει εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του ν.4279 αυτή δύναται να παραταθεί έως και έξι (6) μήνες με απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει η ανάλογη πίστωση. Οι Διοικητές των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων οφείλουν να καλέσουν τους ανωτέρω ιατρούς προκειμένου, εφόσον αυτοί το επιθυμούν, να υπογράψουν την αντίστοιχη παράταση της σύμβασης. Αντίγραφα των συμβάσεων αυτών υποχρεούνται να αποστέλλουν στην υπηρεσία μας προκειμένου να προβεί σε διαγραφή των αιτήσεων εφόσον υπάρχει σχετική εγγραφή στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών. Για τα ανωτέρω οι Διοικητές ενημερώνουν σχετικά τους ιατρούς. Στην περίπτωση που ο ιατρός επιθυμεί να παραμείνει στον κατάλογο και να διεκδικήσει νέο διορισμό δεν επιτρέπεται να υπογράψει σύμβαση για παράταση της θητείας του.