Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

Ανακοίνωση σχετικά με την από 22-9-2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών

29/09/2014

Στην υπ’αριθ.πρωτ.Υ10α/Γ.Π.77102/22-9-14 (ΑΔΑ ΩΘΛΩΘ-ΛΣ1) «πρόσκληση ενδιαφέροντος» προστίθεται μία θέση ειδικότητας Ψυχιατρικής στο ΓΝ Ρόδου. Η θέση προκηρύσσεται για τρία (3) έτη.
Η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων για τη συγκεκριμένη θέση ισχύει από 29/9/2014 έως 14/10/2014