Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

Τήρηση καταλόγου επικουρικών ιατρών και διαδικασία τοποθέτησης

25/12/2018

1/06/2017 ΑΡΧΕΙΟ pdf "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ"

12/10/2016 ΑΡΧΕΙΟ pdf "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Στο ΦΕΚ 1005/Β/12-4-2016 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Αρ.πρωτ.Α2α/οικ.24317/30-3-16 με θέμα Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου - διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών σύμφωνα με την οποία από Πέμπτη 14/4/2016 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας υποβάλλονται αιτήσεις ΜΟΝΟ για τη τοποθέτηση στο ΕΚΑΒ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω απόφαση. Οι ιατροί που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στον τηρούμενο ηλεκτρονικό κατάλογο του Υπουργείου και επιθυμούσαν να τοποθετηθούν σε ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή στο ΕΚΑΒ ΚΥ ή Παράρτημα του έπρεπε να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016. Οι ιατροί που ήταν εγγεγραμμένοι και δεν υπέβαλαν αίτηση ως την προαναφερόμενη ημερομηνία, διαγράφονται αυτοδίκαια.

Ιατροί που επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φόρα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προαναφερόμενη απόφαση, σε ΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ της προτίμησής τους (Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλλουν και οι παρατασιακοί ειδικευόμενοι, άλλα ΟΧΙ οι ιατροι σε παράταση εξειδίκευσης, οι αγροτικοί ιατροί και οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας).

Πρότυπα Εντύπων για ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ιατροί που επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φόρα στο ΕΚΑΒ ΚΥ ή Παράρτημά του, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προαναφερόμενη απόφαση, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλλουν και οι παρατασιακοί ειδικευόμενοι, άλλα ΟΧΙ οι ιατροί σε παράταση εξειδίκευσης και οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας).

Επισημαίνεται ότι στο ΕΚΑΒ τοποθετούνται ιατροί των ειδικοτήτων: Γενικής Ιατρικής, Αναισθησιολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπαιδικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας, Χειρουργικής, Παιδιατρικής, καθώς και οι ιατροί ανεξαρτήτως ειδικότητας που διαθέτουν πτυχίο επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική.

Πρότυπα Εντύπων εγγραφής για το ΕΚΑΒ ΚΥ ή Παράρτημά του

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ περιέχει τους εγγεγραμμένους ιατρούς και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, την ημερομηνία κτήσης του τίτλου της ειδικότητας, τις προτιμήσεις, την ύπαρξη εξειδίκευσης ή εμπειρίας.

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων

Τμήμα Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net

Αρχεία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 9.12.2019.pdf Μέγεθος: 85.3 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 3.12.2019.pdf Μέγεθος: 86.2 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 15.10.2019.pdf Μέγεθος: 86.8 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf Μέγεθος: 361.7 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.doc Μέγεθος: 45.5 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης I για ΕΚΑΒ.doc Μέγεθος: 48 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΙΙ για παράταση ειδικότητας για ΕΚΑΒ.doc Μέγεθος: 49 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης προτίμησης για ΕΚΑΒ.doc Μέγεθος: 50.5 KB
Υπόδειγμα Βεβαίωσης Δέσμευσης Πίστωσης.doc Μέγεθος: 60.5 KB
ΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΑΤΡΩΝ 42875.ΦΕΚ 1078. 6Υ6Σ465ΦΥΟ-ΝΣ6.pdf Μέγεθος: 289.1 KB
ΥΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΨΩΔΓ465ΦΥΟ-ΙΜ5.pdf Μέγεθος: 222.9 KB
ΦΕΚ 1078.Β.9.6.2015.pdf Μέγεθος: 118.2 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ.doc Μέγεθος: 43.5 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.xlsx Μέγεθος: 12.6 KB
8 10 2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 928.8 KB
6.11.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 953.8 KB
17.11.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 942.7 KB
2.12.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 825.6 KB
17.12.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 769.9 KB
22.12.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 719.9 KB
28.12.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 672.3 KB
29.12.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 655.7 KB
30.12.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 581 KB
22.01.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 702.6 KB
Υπόδειγμα Αιτήματος για πρόσληψη επικουρικών ιατρων πριν την καταρτηση του Προυπολογισμού.doc Μέγεθος: 43 KB
10.02.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 659.5 KB
10.3.16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 712.2 KB
11.3.16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 695.5 KB
17.03.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 707.3 KB
22.3.16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 689.1 KB
29.03.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 687.8 KB
31.3.16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 635.9 KB
4.04.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 625.4 KB
5.04.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 699.3 KB
12.4.16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 600.9 KB
ΥΑ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΦΕΚ.1005.Β. 12.04.2016 .pdf Μέγεθος: 345.6 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕ.doc Μέγεθος: 46 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ.doc Μέγεθος: 40 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ι για ΥΠΕ.doc Μέγεθος: 48 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΙΙ παράταση ειδικότητας.doc Μέγεθος: 49 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης προτίμησης ΙΙΙ.doc Μέγεθος: 50.5 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΑΒ.doc Μέγεθος: 46 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 09.09.2016.pdf Μέγεθος: 103.4 KB
26.09.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 99.2 KB
6.10.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ.pdf Μέγεθος: 97.5 KB
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ.pdf Μέγεθος: 271.9 KB
22.11.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΚΑΒ.pdf Μέγεθος: 97.4 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 1.12.2016.pdf Μέγεθος: 98.4 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 9.02.2017.pdf Μέγεθος: 51.5 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 21.04.2017.pdf Μέγεθος: 96.4 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ N.4461- ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ.pdf Μέγεθος: 332.1 KB