Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Πίνακας υποψήφιων για πλήρωση θέσεων των υπ’ αριθμ. A2α/Γ.Π.οικ. 31280-29-4-15 ΑΔΑ : 7ΕΘΗ465ΦΥΟ-5ΛΟ και A2α/Γ.Π. .οικ.32854/6-5-15 ΑΔΑ:Ω1ΝΤ465ΦΥΟ-Ξ2Α προσκλήσεων ενδιαφέροντος

25/06/2015