Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.πρωτ.Α2α/Γ.Π.οικ. 51916/11.7.2016 υπουργικής απόφασης με θέμα " Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων -Κρίσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

31/10/2017