Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Διατύπωση Πολιτικής Ποιότητας του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με το έργο του Στατιστικού Επικεφαλής

19/12/2017

Το Υπουργείο Υγείας, με τους εποπτευόμενους Φορείς του που παράγουν στατιστικές, ως μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), έχει ως στόχο την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση υψηλής ποιότητας στατιστικών που να είναι χρήσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο για την χάραξη πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων, την έρευνα και το διάλογο για τις πολιτικές υγείας του ελληνικού πληθυσμού .
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υγείας, δεσμεύεται για τη διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών του, με την συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής και διάδοσής τους.
Ο ανωτέρω στόχος επιτυγχάνεται δια της πλήρους εφαρμογής, τόσο του Ελληνικού, όσο και του Ενωσιακού εκάστοτε θεσμικού, νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις παραγόμενες στατιστικές .
Αυτό περιλαμβάνει τον Ελληνικό Στατιστικό Νόμο (Νόμος 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τον Ευρωπαϊκό Στατιστικό Νόμο (Κανονισμός (ΕΚ) 223/2009, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2015/759), τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς στατιστικού περιεχομένου, τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του ΕΛΣΣ, καθώς και τα Μνημόνια Συνεργασίας που υπογράφονται μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και των λοιπών Φορέων του ΕΛΣΣ.
Ως μέλος του ΕΛΣΣ, το Υπουργείο Υγείας, συνεργάζεται και συμμετέχει σε κάθε δραστηριότητα που απαιτείται και οργανώνεται στο πλαίσιο του ΕΛΣΣ και του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ).