Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Επικαιροποιημένο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης με ενσωμάτωση διοικητικών μεταβολών – Αναπροσαρμογή τιμής σκευάσματος ηπαρίνης για λόγους Δημόσιας Υγείας και κάλυψης των θεραπευτικών αναγκών των ασθενών – Τροποποιητικό Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμ

30/11/2023