Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νέων Φαρμάκων 31-10-2016

31/10/2016

Οι ενστάσεις επί του αναρτημένου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση med.price@moh.gov.gr και σύμφωνα με την επισυναπτόμενη ΦΟΡΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Δ/νσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή από Τρίτη 01/11/2016 και ώρα 00:00 έως και Σάββατο 05/11/2016 και ώρα 23:59.