Κυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2021

Τροποποίηση των α) Δ3(α)18954/20-3-2020 και β) Δ3(α)18956/20-3-2020 αποφάσεων Δελτίων Τιμών Φαρμάκων, τιμολόγηση για λόγους δημόσιας υγείας φαρμακευτικού σκευάσματος με δραστική CHLOROQUINE και έκδοση ενιαίου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

06/04/2020