Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Δελτίο Τιμών: α) Νέων φαρμάκων 2ου τριμήνου 2020 β) Νέων γενοσήμων Ιουνίου 2020 γ) Ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους και των γενοσήμων αυτών και έκδοση ενιαίου επικαιροποιημένου Δελτίου Τιμών φαρμάκω

29/10/2020