Σάββατο, 04 Φεβρουαρίου 2023

Τροποποίηση της Δ3(α) 21385/17-5-2021 «Ακύρωση της Δ3(α) 7458/12-2-2019 απόφασης κατά το μέρος που με αυτή καθορίστηκε η τιμή του φαρμάκου TIROSINT και έκδοση Δ.Τ για τον καθορισμό της τιμής του TIROSINT σε εκτέλεση της 1086/2020 απόφασης του ΣτΕ».

07/06/2021