Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(α)/48592/22-9-2021(Β΄4526) απόφασης «Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 ( Α΄ 6)»

22/11/2021