Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023

Απόφαση συγκρότησης

05/02/2018

Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας συγκροτήθηκε, στο Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Α1β/Γ.Π.οικ. 44284/25-7-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 383/3-8-2017/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.), με θέμα «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας».