Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

Ιδρυτικός Νόμος

03/02/2018

Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας συστάθηκε, στο Υπουργείο Υγείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 59 του Ν.4368/21-2-2016 (ΦΕΚ 21/Τεύχος Α΄), «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».