Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών για θέματα Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης (Κ.Ε.Π.Υ.Κ.Α.) των Υγειονομικών Περιφερειών

30/01/2018

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 3329/2005, σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.) συνιστάται Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο λειτουργεί ως Αυτοτελές Τμήμα, υπαγόμενο απευθείας στον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας.

Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζεται η οργάνωση και ο κανονισμός λειτουργίας του.

Πληροφορίες: 1dype.gov.gr, 2dype.gr, 3ype.gr, 4ype.gr, dypethessaly.gr, dypede.gr, hc-crete.gr