Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Οργανόγραμμα της ΕΚΑΠΥ

20/11/2020


Αναλυτικό Οργανόγραμμα της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).Οι Υπηρεσίες της ΕΚΑΠΥ διαρθρώνονται ως εξής:

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 1. Τμήμα Ενστάσεων
 2. Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών
 3. Τμήμα Συμβάσεων

β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Προμηθειών
 2. Τμήμα Λογιστικού
 3. Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης

γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Τμήμα Μητρώου Προϊόντων Υπηρεσιών και Προμηθευτών
 2. Τμήμα Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων
 3. Τμήμα Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών
 4. Τμήμα Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών Προϊόντων και Υπηρεσιών

δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΩΝ

 1. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών
 2. Τμήμα Έρευνας Αγοράς