Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του Covid-19

18/03/2020
Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του Covid-19

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούνται στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, από την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών αναγκαίων μέτρων σύμφωνα με τις εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τη σχετική νομοθεσία στο πλαίσιο των συναφών ενεργειών των υπευθύνων επεξεργασίας στο μέτρο που συνιστούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατόπιν της υπ’ αρ. 5/2020 απόφασης της Ολομέλειάς της, εκδίδει τις κάτωθι Κατευθυντήριες Γραμμές....

(διαβάστε τις κατευθυντήριες γραμμές στο συνημμένο pdf [1] παρακάτω)


Παράλληλα, με Γνωμοδότησή του ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα Νοσοκομείων έκρινε ότι:

(1) Είναι παράνομο το αίτημα Νοσοκομείου «να εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης προσωρινά σε χώρους του Νοσοκομείου – συγκεκριμένα στους θαλάμους αρνητικής πίεσης της Πνευμονολογικής Κλινικής – για να είναι δυνατή η επισκόπηση και παρακολούθηση των ασθενών του COVID-19», διότι, παραβιάζει ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 παρ. 2 στοιχ. (η) του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Οδηγίας της ΑΠΔΠΧ 1/2011, και τις διατάξεις της ΠΝΠ 25/02/2020, οι οποίες μόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπουν την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας

(2) Είναι παράνομο το αίτημα Νοσοκομείου σχετικά με την «ανάγκη εγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης προσωρινά σε χώρους του Νοσοκομείου (όπως π.χ. στους χώρους αναμονής των ΤΕΠ, στον προαύλιο χώρο έξω από τα ΤΕΠ και στο κυλικείο) για να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα των ασθενών του COVID-19 και όσων ήρθαν σε επαφή μαζί τους», διότι παραβιάζει ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 παρ. 2 στοιχ. (η) του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Οδηγίας της ΑΠΔΠΧ 1/2011, που ορίζουν ότι: «Η λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και λοιπούς χώρους όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας για τον σκοπό της ασφάλειας προσώπων και αγαθών πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα σημεία εισόδου και εξόδου, στους χώρους ταμείων ή χώρους κρίσιμων εγκαταστάσεων (π.χ. ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποθήκες ιατροφαρμακευτικού υλικού κλπ.) όπου, κατ’ αρχήν, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ένας επισκέπτης ή ασθενής. Οι κάμερες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ελέγχουν την κίνηση στις αίθουσες αναμονής, τα κυλικεία και τους χώρους εστίασης, τους διαδρόμους του νοσοκομείου, τους θαλάμους ασθενών, τους θαλάμους εξέτασης ή ιατρικών επεμβάσεων, τις τουαλέτες και τα λουτρά, τα γραφεία ιατρών και τους χώρους εργασίας του λοιπού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. (…)».

Η Γνωμοδότηση του ΥΠΔ / DPO διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, η οποία έχει συσταθεί στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να λάβει θέση ως προς το ζήτημα εάν, για τις ανάγκες αντιμετώπισης του COVID-19, συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι οποίοι δύνανται – από ιατρική άποψη – να δικαιολογήσουν την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης είτε στους θαλάμους αρνητικής πίεσης Νοσοκομείων ή κλινικών είτε σε ευρύτερους χώρους Νοσοκομείων ή κλινικών της Χώρας. Η Επιτροπή δεν έχει διατυπώσει διαφορετική άποψη σχετικά με τη συνδρομή εξαιρετικών λόγων.

(διαβάστε τη Γνωμοδότηση του ΥΠΔ / DPO του Υπουργείου Υγείας στο συνημμένο pdf [2] παρακάτω)