Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί

23/01/2013

Αρχεία

178-2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων τηςνομοθεσίαςγια τα τρόφιμα, για την ίδρυση.pdf Μέγεθος: 256.2 KB
575-2006για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178-2002του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του.pdf Μέγεθος: 40.1 KB
776-06για την τροποποίηση του παραρτήματος VΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882-2004 του Ευρωπαϊκού.pdf Μέγεθος: 70.4 KB
852-2004για την υγιεινή των τροφίμων.pdf Μέγεθος: 126.9 KB
853-2004για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.pdf Μέγεθος: 315.1 KB
882-2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και.pdf Μέγεθος: 259.1 KB
1662-2006για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853-2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.pdf Μέγεθος: 127.9 KB
2023-2006Σχετικά με την ορθή πρακτικήπαραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή.pdf Μέγεθος: 51.9 KB
2073-2005 Περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.pdf Μέγεθος: 178.8 KB