Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση 13-4-2018

16/04/2018

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Δ1δ/ΓΠοικ. 29220/13.4.2018 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ ΩΚΩ8465ΦΥΟ-ΥΞΗ) αναφορικά με την τροποποίηση της υπ. αριθμ Γ1δ/Γ.Π.οικ. 53794/12.7.2017 Υπουργικής Απόφασης «Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής, στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση», όπως έχει τροποποιηθεί με τις Δ1(δ)/ Γ.Π.οικ 86033/22.11.2017 και Δ1(δ)/ΓΠοικ94670/20.12.2017.

Μετά την έκδοση της εν λόγω Απόφασης καταργείται το σύνολο των απαγορεύσεων κολύμβησης σε θαλάσσια ύδατα περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, που είχαν επιβληθεί μετά τη θαλάσσια ρύπανση που προκλήθηκε από το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου το Σεπτέμβριο του 2017 και ισχύουν πλέον οι διατάξεις της αρχικής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής, στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση» (με α.π. Γ1δ/Γ.Π.οικ. 53794/12.7.2017 ΑΔΑ 6ΑΞΖ465ΦΥΟ-ΒΒ7)

Δ/νση Δημόσιας Υγείας

Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος