Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Υπενθύμιση της Δ1δ/Γ.Π.οικ. 26009/4-4-2019 ( ΑΔΑ: ΩΖΦΖ465ΦΥΟ-ΒΕΡ) Εγκυκλίου «Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας ακτών κολύμβησης θερινής περιόδου 2019»

15/05/2019