Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων Ασθενών

18/04/2017

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ’/Αγωγής Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα Δικαιώματα του Ασθενούς, υπενθυμίζει το αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/Γ.Π.οικ.28223/15-04-2016 (ΑΔΑ :ΩΜΗΣ465ΦΥΟ-ΡΔΕ ) έγγραφο με θέμα «Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ασθενούς (European Patients’ Rights Day - ERPD), 18 Απριλίου 2016», στο οποίο γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα των ασθενών και των ληπτών στις υπηρεσίες υγείας και προτείνεται ενδεικτικά η ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση σχετικών ενεργειών και δράσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.