Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Απόφαση αποδοχής πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης για την με αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.96569/11-12-2018 (Ορθή Επανάληψη) Πρόσκληση σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

14/03/2019