Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023

Απόφαση αποδοχής πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης για την με αριθ. Πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.34275/08-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΠΖΥ465ΦΥΟ-Β6Θ).

03/06/2019