Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.5949/02-02-2022 (ΑΔΑ: 978Ο465ΦΥΟ-1ΑΗ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

21/03/2022