Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Δημοσίευση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.44583/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΚΚ465ΦΥΟ-3ΘΗ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

14/10/2022