Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή φορέα λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας

14/05/2018