Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Βασικό νομικό πλαίσιο

18/10/2016

. Ν. 4600/2019 (Α΄43), Άρθρο 164 , Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)

. Ν. 4613/2019 (Α΄78) Άρθρο 4

. Ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105 Α΄) Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

. ΥΑ 865/1983(ΦΕΚ 158 Β΄) Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)

. Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α΄) άρθρο 4, παρ. 9 & 13, Εθνικό Σύστημα Υγείας

. Π.Δ. 441/1984 (ΦΕΚ 156 Α΄) Σύσταση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

. ΥΑ 1717/1986 (ΦΕΚ 328 Β΄), Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΚΕ.Σ.Υ.

. Ν. 3209/2003 (ΦΕΚ 304) άρθρο 13, Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

. Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α΄) άρθρα 6,7,8 & 9, Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας

. Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄), άρθρο 13, Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις

. Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173) Οργανισμός Υπουργείου Υγείας

. Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α2γ/οικ. 5434/1988 (ΦΕΚ 843 Β΄), Σύσταση Αρχείου Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν.)