Κυριακή, 01 Οκτωβρίου 2023

Διεύθυνση επιστημονικής τεκμηρίωσης και διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

18/10/2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) συστήθηκε και λειτουργεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1278/1982 (Α’ 105) και του άρθρου 13 του ν. 3209/2003 (Α’ 304). ‘Εχει ως υπηρεσιακό στόχο τη διερεύνηση και μελέτη θεμάτων υγείας που παραπέμπονται σε αυτό από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξή του.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
α) Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης
β) Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

  • Η συλλογή και ανάλυση στοιχείων που είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας, η διερεύνηση και μελέτη των θεμάτων που παραπέμπονται στο ΚΕ.Σ.Υ. και η επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και των προτάσεων για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων.
  • Η συγκέντρωση πληροφοριών για στοιχεία ασθενειών και κωδικοποίησή τους βάσει του πίνακα ταξινόμησης νόσων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
  • Η συγκέντρωση, ο έλεγχος, η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και η επεξεργασία στοιχείων που προκύπτουν στα πλαίσια λειτουργίας των Επιτροπών και των ομάδων εργασίας του ΚΕ.Σ.Υ. και η διάθεσή τους προς χρήση και αξιοποίηση από την ολομέλεια και την εκτελεστική επιτροπή.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

  • Η γραμματειακή υποστήριξη του ΚΕ.Σ.Υ.
  • Η διενέργεια εξετάσεων για άδεια άσκησης φαρμακοποιών και η τήρηση Μητρώου φαρμακοποιών για άδεια άσκησης επαγγέλματος (Ν. Αττικής)
  • Η σύναψη σύμβασης για το έργο της μαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας.
  • Η συγκέντρωση για υποβολή στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών δικαιολογητικών πληρωμής οδοιπορικών εξόδων και λοιπών δαπανών μελών Επιτροπών, Εκτελεστικής Επιτροπής και Ολομέλειας.
  • Η διατήρηση αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του ΚΕ.Σ.Υ.