Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Εγκύκλιος του υπουργού Υγείας για το κάπνισμα

13/03/2017
Εγκύκλιος του υπουργού Υγείας για το κάπνισμα
Image courtesy Clker-Free-Vector-Images at pixabay.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 61Γ0465ΦΥΟ-Ζ7Ε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α4γ/Γ.Π./οικ.10790

Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

& ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες Πανταζοπουλου Μ.

ΤηΛ: 2132161335

mpantazopoulou@moh.gov.gr

exartiseis@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: "Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016(ΦΕΚ Α' 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών".

Σχετ.

 1. Ο Ν 3730/2008 (ΦΕΚ Α' 262) Προστασία ανηλίκων από τον καπνό & αλκοόλ και άλλες διατάξεις.
 2. Ο Ν. 3868/2010 (Φ.Ε.Κ.Α' 129) περί αναβάθμισης του Ε.Σ.Υ. ,απαγόρευση του καπνίσματος και άλλων διατάξεων
 3. Ο Ν. 4419/2016 (ΦΕΚ Α' 174) με τον οποίον έγινε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ ΕΚ
 4. Η Κ.Υ.Α.104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β'/25-8-10) η οποία καθορίζει τα όργανα , τις διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου , της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη εφαρμογή του ν. 3868/2010(Φ.Ε.Κ. 129/τ.Α./3-8- 2010)

5 Η Κ.Υ.Α. 134274 (ΦΕΚ 2931/τ.Β'/2011) Όροι -προϋποθέσεις για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός καζίνο και των κέντρων διασκέδασης.

6. Η ΥΑ Υ1/Γ.Π./οικ.76017 (ΦΕΚ 1001/τ.Β'/2002) απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιους χώρους , μεταφορικά μέσα κλπ

7.Το από 23-1-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης.

8.Έγγραφες και προφορικές καταγγελίες πολιτών για μη συμμόρφωση στις κείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις

9 . Το αίτημα των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων περί αποστολής οδηγιών περί εφαρμογής του Νόμου 4419 /2016(ΦΕΚ Α' 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών

10.Το προοίμιο του Καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δηλώνεται ότι η απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου χωρίς διάκριση λόγω φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, νομικών ή κοινωνικών συνθηκών και η Σύμβαση Πλαίσιο του Π.Ο.Υ. για τον Έλεγχο του καπνού

11.Η συνθήκη της Λισσαβόνας, που υπεγράφη στις 13-12-2007

12.Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ) (1948)

13.Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα ( Νέα Υόρκη- 19 -12-1966 με σύνταξη από την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα).

14. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (Νέα Υόρκη - 19-12-1966 με σύνταξη από την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα).

15. Η Συνθήκη για τα Δικαιώματα του Παιδιού (^^ 1989).

Με βάση τα ως άνω σχετικά περί κείμενων διατάξεων περί χρήσης και κατανάλωσης προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Υγείας με τα άρθρα 17 και 32 του ν. 3868/2010, περί αναβάθμισης του Ε.Σ.Υ. και άλλων διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 129/τ.Α./3-8-2010) τροποποιεί και συμπληρώνει τις διατάξεις του ν.3730/2008 και 3370/2005 και με την Κ.Υ.Α.104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β/25-8-10) καθορίζει τα όργανα , τις διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου , της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη εφαρμογή του ν. 3868/2010(Φ.Ε. Κ. 129/τ.Α./3-8-2010)

Συγκεκριμένα στο άρθρο 1, όπως ισχύει, της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου ως ακολούθως:

1 .Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του ν.3868/2010 καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας κοινοτικής και εθνικής , τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων ορίζονται : 1) οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β' βαθμού, η δημοτική αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους.

2.Όργανα ελέγχου αποτελούν τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας και το ένστολο προσωπικό των λιμενικών αρχών

3. Ο Τομέας Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.). διερευνά τις σχετικές καταγγελίες παραβάσεων, συνεργάζεται σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του με τις άλλες ελεγκτικές Αρχές, βεβαιώνει παραβάσεις και επιβάλλει τα οριζόμενα πρόστιμα για την ορθή εφαρμογή της απαγόρευσης χρήσης προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού , ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα.

Τα εντεταλμένα αρμόδια ελεγκτικά όργανα φέρουν και επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια των ελέγχων την ταυτότητα της υπηρεσίας τους.

Τα ως άνω ισχύουν και για τη χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού , ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα , βάσει του άρθρου 24 παρ. 2 του νόμου υπ’αρ. 4419 (ΦΕΚ Α'174) με τον οποίο έγινε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ ΕΚ και στο πλαίσιο του οποίου τηρούνται οι υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών που απορρέουν και από την Σύμβαση-Πλαίσιο του Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του καπνού.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24, παρ. 1 και 2 του ν.4419/2016 , τα όργανα ελέγχου, κατά την εκτέλεση του έργου τους και κατόπιν αιτήματος συνεπικουρούνται από τις κατά τόπον αστυνομικές και λοιπές αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να ανταποκριθούν.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τακτικές, έκτακτες και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις των διατάξεων του ν.4419/2016 και τα όργανα ελέγχου συντάσσουν μηνιαίες εκθέσεις με αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων και την διαπίστωση παραβάσεων και τις αποστέλλουν με ευθύνη του Προϊσταμένου της υπηρεσίας, στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση, στο αρμόδιο Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου , Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, καθώς, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και όπου απαιτείται, στην αρμόδια, για την αδειοδότηση των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, υπηρεσία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να ελέγχονται τυχόν επαναλαμβανόμενες παραβάσεις χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και να προβαίνει η υπηρεσία σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Τακτικοί έλεγχοι διεξάγονται σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση ανάλογα : α) με τον αριθμό των διαπιστωθεισών παραβάσεων και β) το εύρος της περιοχής ελέγχου.

Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας του ελεγχόμενου χώρου, δίνοντας προτεραιότητα σε χώρους στους οποίους έχουν ήδη διαπιστωθεί παραβάσεις.

Σε περίπτωση καταγγελίας κινητοποιείται η διαδικασία εκτάκτου ελέγχου.

Επιπροσθέτως, σας εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα;

1.Για το πρόστιμο κριτήριο αποτελούν:

Α. Ο χώρος εντός του οποίου διαπιστώνεται η παράβαση.Για τη εφαρμογή του νόμου ορίζεται η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

-νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και των βαθμίδων ,

-εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά προτεραιότητα: παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χώροι παροχής κάθε είδους τεχνικής εκπαίδευσης, χώροι παροχής παντός τύπου ιδιωτικής εκπαίδευσης,

-χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων ,

-καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,

-κέντρα διασκέδασης, κλπ.,

Β. Η μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων, όπως ενδεικτικά η μη απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.

Γ. η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος

Δ. η μη ανταπόκριση του υπευθύνου λειτουργίας του καταστήματος σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης και ή μη κλήση των αρμοδίων οργάνων και η μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες.

Ε. η μη συνεργασία υπευθύνου της επιχείρησης με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου

ΣΤ. η υποτροπή, ήτοι η επανάληψη της παράβασης στον ίδιο χώρο (δηλαδή η πλέον της μίας παράβαση των κείμενων διατάξεων, που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές στον ίδιο δημόσιο χώρο ή στο ίδιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος)

 1. 2. Οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων είναι:

Για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τις Ιδιωτικές Κλινικές , οι Διοικητές και οι Διοικητικοί Διευθυντές .

Για τους άλλους χώρους, οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους Ι και ΙΙ του άρθρου (μόνο) του ως άνω (6) σχετικού, όπως ισχύει, οι άμεσοι προϊστάμενοι των υπηρεσιών των χώρων στέγασης αυτών.

Για τους λοιπούς χώρους των ιδιωτικών επιχειρήσεων , οι υπεύθυνοι εκμετάλλευσης αυτών.

Διευκρινίζεται ότι πρόστιμο επιβάλλεται τόσο στους υπευθύνους εφαρμογής των διατάξεων όσο και στον παραβάτη καπνιστή ή χρήστη προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού , ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα στους παρακάτω αναφερόμενους χώρους:

α. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και άλλα Ιδρύματα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ.). Επίσης σε χώρους εργασίας που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στους χώρους μακράς αναμονής του κοινού (αίθουσες αναμονής αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, σταθμών λεωφορείων, επιβατικών σταθμών λιμένων κ.λ.π.) και στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής καθώς και στα παντός είδους κυλικεία.

β. Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως:

1) Νοσοκομεία.

2) Ιδιωτικές Κλινικές.

3) Κέντρα Υγείας.

4) Περιφερειακά Ιατρεία.

5) Δημοτικά Ιατρεία.

6) Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ι.Κ.Α., κ.λ.π.)

7) Ιδιωτικά Ιατρεία - Οδοντιατρεία.

8) Φαρμακεία.

9) Λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

10) Σε κάθε άλλο χώρο που δεν αναφέρεται παραπάνω, όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας.

γ. Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως:

1) Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά).

2) Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά).

3) Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και γενικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4) Φροντιστήρια.

δ. Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους.

ε. Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.

στ. Στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων , μετρητή (ταξί) και αγοραίων.

ζ. Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) συμπεριλαμβανομένων και των χώρων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.

η. Στα αεροδρόμια, εκτός των χώρων καπνιστών.

θ. Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών. Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που κάνει χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού , ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που κάνει χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού , ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον, στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα με τη διαδικασία του ως άνω (4) σχετικού.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να υπάγονται και άλλοι χώροι στην απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού , ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα

 1. 3. Για τους παραβάτες των εν λόγω διατάξεων εντός των Μονάδων Υγείας επιβάλλονται και οι παρακάτω διοικητικές κυρώσεις.

α) στους παραβάτες ασθενείς, πειθαρχικό εξιτήριο.

β) στους παραβάτες επισκέπτες και συνοδούς, αποβολή από τη Μονάδα Υγείας.

γ) στους υπεύθυνους εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων και εργαζόμενους στις Μονάδες Υγείας, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

 1. 4. Η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για την παράβαση των διατάξεων απαγόρευσης χρήσης προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού , ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα στους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους ΟΤΑ, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τους υπαλλήλους νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους χώρους που είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, συνίσταται σε επίπληξη η οποία καταγράφεται επιτόπου στον προσωπικό υπηρεσιακό φάκελό του υπαλλήλου και επιβάλλεται και πρόστιμο ανάλογου ύψους με το διοικητικό που επισύρει η ίδια παράβαση. Κάθε επαναλαμβανόμενη παράβαση του ίδιου υπαλλήλου στον ίδιο ή άλλο χώρο ή αντίστοιχα επαναλαμβανόμενη παράβαση σε χώρο αρμοδιότητας του ιδίου Προϊσταμένου υπαλλήλου επισύρει διπλασιασμό του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου έως το ανώτερο εκ του νόμου 3868/2010 προβλεπόμενο ποσό.

Σε ειδικές περιπτώσεις υπαλλήλων που, εξαντληθέντων όλων των ηπιότερων πειθαρχικών ποινών , από εξαιρετική δυστροπία αρνούνται να συμμορφωθούν ή Προϊσταμένων που παρά των επαναλαμβανόμενων παραβάσεων αρνούνται επιδεικτικώς να λάβουν μέτρα στην Υπηρεσία τους δεν αποκλείεται επιβολή έτι αυστηρότερων πειθαρχικών ποινών, κατά την κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού - Πειθαρχικού Συμβουλίου το οποίο οφείλει να συγκαλείται ταχύτατα προκειμένου να επιληφθεί των συγκεκριμένων παραβάσεων.

Ειδικά για τους δημοσίους λειτουργούς, δημοσίους υπαλλήλους, υπαλλήλους ΟΤΑ, υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και υπαλλήλους του δημόσιου τομέα σε χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, το ύψος των πειθαρχικών προστίμων είναι αντίστοιχο των διοικητικών που επισύρει η ίδια παράβαση ήτοι : Κάπνισμα σε χώρους εργασίας, Κάπνισμα σε χώρους αναμονής και Κάπνισμα στα κυλικεία σύμφωνα με τον Πίνακα Προστίμων Δημοσίων Υπαλλήλων του Παραρτήματος Α του ως άνω (4) σχετικού.

Με δεδομένη την μακρόχρονη προσφορά και την εμπειρία των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων και του ως άνω (8) σχετικού και κατόπιν όλων των ανωτέρω και για την καλύτερη εφαρμογή του προσφάτως εκδοθέντος νόμου 4419/2016 (ΦΕΚ Α' 174), εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, παρακαλούμε όπως εντατικοποιήσετε τους ελέγχους, με ταυτόχρονη ενημέρωση τις υπηρεσίας μας για το είδος των παραβάσεων, τον αριθμό και το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται.

Για την επιβολή των εν λόγω προστίμων, χρησιμοποιούνται τα μπλοκ πράξης επιβολής προστίμων σύμφωνα με το ν.3868 /2010 που υπάρχουν διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες, στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού του Υπουργείου Υγείας, με την αναγραφή και του ν .4419/2016 κάτω από την αναγραφή του ν.3868/2010 και ταυτόχρονη σφραγίδα της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητά τους, μέχρι την εξάντληση αυτών και την ανατύπωσή τους με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Με την εφαρμογή των ως άνω και με την επακόλουθη δημιουργία περιβάλλοντος χωρίς τη χρήση προϊόντων καπνού και άλλων συναφών προϊόντων συμβάλλουμε αποδεδειγμένα στην εξασφάλιση του δικαιώματος στη ζωή, στην άσκηση των δικαιωμάτων χωρίς κανενός είδους διάκριση, του δικαιώματος του καθενός να απολαμβάνει ασφαλείς και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας καθώς και του δικαιώματος του καθενός να απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. Αποδέκτες για ενέργεια

 1. Υπουργείο Εσωτερικών (με την υποχρέωση ενημέρωσης και της Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας)
 2. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (με την υποχρέωση ενημέρωσης της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
 3. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 4. Υπουργείο Οικονομικών

5. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (με την υποχρέωση ενημέρωσης και των λιμενικών αρχών)

 1. Όλες τις Υ.Π.Ε. της Χώρας (με την υποχρέωση ενημέρωσης όλων των μονάδων αρμοδιότητας τους)

7. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας (με την υποχρέωση ενημέρωσης και των Υγειονομικών τους Υπηρεσιών)

6. Σ.Ε.Υ.Υ.Π. υπόψη : κ.Γενικού Επιθεωρητή και Τομέα Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας

Πειραιώς 205, 11853 Αθήνα

Β. Αποδέκτες για Κοινοποίηση

 1. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ - Τομέας Δημόσιας Υγείας) Λεωφ. Αλεξάνδρας 196

115 21 Αθήνα

 1. Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

Αγράφων 3-5, 151 23 Μαρούσι

 1. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Ποταμιανού 6, 115 28 Αθήνα

4. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Λ. Μεσογείων 152, 115 72 Αθήνα

5. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Αν. Τσόχα 18-10, 115 21 Αθήνα

6. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης Παπαδιαμαντοπούλου 4, 115 28 Αθήνα

7. Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία Καισαρείας 6, 115 27 Αθήνα

8. Κέντρο Έρευνας του Καπνίσματος και του Καρκίνου του Πνεύμονος Δορυλαίου 8

115 21 Αθήνα

9. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Σωρανού του Εφεσίου

115 27 Αθήνα

 1. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Πλουτάρχου 3, 106 75 Αθήνα
 2. Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 47, 106 76 Αθήνα

Γ. Εσωτερική Διανομή

 1. Γ ραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
 4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης
 5. Δ/νση Ψυχικής Υγείας - - Τμήμα Γ : Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων