Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Αναδιοργάνωση και Βελτίωση της Λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ)»

05/12/2012

Παρακαλούνται οι παραλήπτες της Διακήρυξης να αποστέλουν τα στοιχεία του επισυναπτόμενου εντύπου ΠΙΝΑΚΑΣ.xls στη διεύθυνση: dsiakotou@yyka.gov.gr, προκειμένου η υπηρεσία μας να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις

H Διακήρυξη 8/2012 που αφορά στον διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο : «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΕΠΥ)» με κωδικό ΟΠΣ:328346 του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» αναρτάται εκ νέου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 20-12-2012, διότι διαπιστώθηκε λάθος στην αρίθμηση των περιεχομένων αυτής, λόγω τεχνικού προβλήματος .