Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Προκηρύξεις Κεντρικής Υπηρεσίας

Τελευταία άρθρα

21/12/2022

Ο.ΔΙ.Π.Υ. Περίληψη διακήρυξης για την Δημιουργία διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας (mHealth) - Interreg (CPV 72000000-5) - 1109/21-12-2022

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την δημιουργία διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας συνεργασίας και ανάπτυξης επιστημονικής εφαρμογής mHealth, ως τμήματα των πακέτων εργασίας WP3 και WP4, των παραδοτέων D3.16.1 και D4.16.1 αντίστοιχα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο COOperation For HEAlth 2, με αναγνωριστικό κωδικό COOFHEA2 -1b- MIS 5146074, του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020 (EL-IT) 2014-2020.

Προκηρύξεις Κεντρικής Υπηρεσίας
Σελίδα: από 7