Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση στελέχωσης της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

03/06/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από τη ΜΟΔ Α.Ε., από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) και του Ν.4314/23-12-2014 (ΦΕΚ Α/265/23-12/14), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Γ΄, αρθρ. 34 παρ. 2 του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α/66/25-4-2019) και ισχύει, για στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.
Πιο συγκεκριμένα, oι προς πλήρωση θέσεις, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, αφορούν:

  • Τέσσερεις (4) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ

Η μετακίνηση ή απόσπαση του προσωπικού θα έχει διάρκεια μέχρι την 31/12/2023 (αρθρ. 34 του Ν.4608/2019).

Οι υποψήφιοι, πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην (ως άνω 4), σχετική ΚΥΑ. Πρέπει να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας ή σε Ε.Υ. του Γ΄ ΚΠΣ ή του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η υπηρεσία επιθυμεί να στελεχωθεί κατά προτεραιότητα με στελέχη των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών σχετίζεται με επιστήμες όπως: νομική, πληροφορικής, οικονομικών, διοίκησης, υγειονομικών, μηχανικών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα και να τα υποβάλουν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση:
Υπουργείο Υγείας – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 10677, Αθήνα, 4ος όροφος (με την ένδειξη «Για την στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας) mail: marmeniakou@mou.gr
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού.
Πληροφορίες για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς, υποδείγματα αίτησης για αξιολόγηση - Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Yγείας (www.moh.gov.gr), την ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΥΓ (www.edespa-ygeia.gr) και την ιστοσελίδα της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων – ΜΟΔ ΑΕ (www.mou.gr).
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλους τους υπάλληλους των υπηρεσιών ευθύνης σας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ: 213 1500 820 & 2131500821, κ.κ. Παντελάκη & Αρμενιάκου αντίστοιχα και στις ώρες 09.00 έως 15.00.