Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.64657/13-09-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

26/09/2019

- Η τροποποίηση της Πρόσκλησης αφορά στην απαλοιφή της θέσης του Αναπληρωτή Διοικητή του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

- Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί από 17.09.2019 θεωρούνται έγκυρες, εφόσον οι υποψήφιοι δεν καταθέσουν νεότερη αίτηση.

- Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μετατίθεται έως και την 10η Οκτωβρίου και ώρα 15:00.


Εκ της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων

Τμήμα Β΄